totalbhakti logo
facebook icon
upload icon
twitter icon
home icon
home icon
style
graypatti

Download Index » Download Namavali » Vishnu Namavali
Free Ringtones Button Free Ringtones Button Free Ringtones Button Free Ringtones Button
Lord Vishnu
Free Ringtones Button
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10SHREE VISHNU SAHASRANAMAVALI

।। श्री विष्णुसहस्त्रनामावलिः ।।

1 ऊँ विश्वस्मै नमः ।
2 ऊँ विष्णवे नमः ।
3 ऊँ वषट्काराय नमः ।
4 ऊँ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः ।
5 ऊँ भूतकृते नमः ।
6 ऊँ भूतभृते नमः ।

7 ऊँ भावाय नमः ।
8 ऊँ भूतात्मने नमः ।
9 ऊँ भूतभावनाय नमः ।
10 ऊँ पूतात्मने नमः।
11 ऊँ परमात्मने नमः ।
12 ऊँ मुक्तानां परमायै गतये नमः ।
13 ऊँ अव्ययाय नमः ।
14 ऊँ पुरूषाय नमः ।
15 ऊँ साक्षिणे नमः ।
16 ऊँ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
17 ऊँ अक्षराय नमः ।
18 ऊँ योगाय नमः ।
19 ऊँ योगविदां नेत्रे नमः ।
20 ऊँ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः ।
21 ऊँ नारसिंहवपुषे नमः ।
22 ऊँ श्रीमते नमः ।
23 ऊँ केशवाय नमः ।
24 ऊँ पुरूषोत्तमाय नमः ।
25 ऊँ सर्वस्मै नमः ।
26 ऊँ शर्वाय नमः ।
27 ऊँ शिवाय नमः ।
28 ऊँ स्थाणवे नमः ।
29 ऊँ भूतादये नमः ।
30 ऊँ निधयेऽव्ययाय नमः ।
31 ऊँ सम्भवाय नमः ।
32 ऊँ भावनाय नमः ।
33 ऊँ भर्त्रे नमः ।
34 ऊँ प्रभवाय नमः।
35 ऊँ प्रभवे नमः ।
36 ऊँ ईश्वराय नमः ।
37 ऊँ स्वयम्भुवे नमः ।
38 ऊँ शम्भवे नमः ।
39 ऊँ आदित्याय नमः ।
40 ऊँ पुष्कराक्षाय नमः ।
41 ऊँ महास्वनाय नमः ।
42 ऊँ अनादिनिधनाय नमः ।
43 ऊँ धात्रे नमः ।
44 ऊँ विधात्रे नमः ।
45 ऊँ धातवे उत्तमाय नमः ।
46 ऊँ अप्रमेयाय नमः ।
47 ऊँ हृषीकेशाय नमः ।
48 ऊँ पद्मनाभाय नमः ।
49 ऊँ अमरप्रभवे नमः ।
50 ऊँ विश्वकर्मणे नमः ।
51 ऊँ मनवे नमः ।
52 ऊँ त्वष्ट्रे नमः ।
53 ऊँ स्थविष्ठाय नमः ।
54 ऊँ स्थविराय ध्रुवाय नमः ।
55 ऊँ अग्राह्याय नमः ।
56 ऊँ शाश्वताय नमः ।
57 ऊँ कृष्णाय नमः ।
58 ऊँ लोहिताक्षाय नमः ।
59 ऊँ प्रतर्दनाय नमः ।
60 ऊँ प्रभूताय नमः ।
61 ऊँ त्रिककुब्धाम्ने नमः ।
62 ऊँ पवित्राय नमः।
63 ऊँ मगंलपराय नमः ।
64 ऊँ ईशानाय नमः ।
65 ऊँ प्राणदाय नमः ।
66 ऊँ प्राणाय नमः ।
67 ऊँ ज्येष्ठाय नमः ।
68 ऊँ श्रेष्ठाय नमः ।
69 ऊँ प्रजापतये नमः ।
70 ऊँ हिरण्यगर्भाय नमः ।
71 ऊँ भूगर्भाय नमः ।
72 ऊँ माधवाय नमः ।
73 ऊँ मधुसूदनाय नमः ।
74 ऊँ ईश्वराय नमः ।
75 ऊँ विक्रमिणे नमः ।
76 ऊँ धन्विने नमः ।
77 ऊँ मेधाविने नमः ।
78 ऊँ विक्रमाय नमः ।
79 ऊँ क्रमाय नमः ।
80 ऊँ अनुत्तमाय नमः ।
81 ऊँ दुराधर्षाय नमः ।
82 ऊँ कृतज्ञाय नमः ।
83 ऊँ कृतये नमः ।
84 ऊँ आत्मवते नमः ।
85 ऊँ सुरेशाय नमः ।
86 ऊँ शरणाय नमः ।
87 ऊँ शर्मणे नमः ।
88 ऊँ विश्वरेतसे नमः।
89 ऊँ प्रजाभवाय नमः ।
90 ऊँ अन्हे नमः ।
91 ऊँ संवत्सराय नमः ।
92 ऊँ व्यालाय नमः ।
93 ऊँ प्रत्ययाय नमः ।
94 ऊँ सर्वदर्शनाय नमः ।
95 ऊँ अजाय नमः ।
96 ऊँ सर्वेश्वराय नमः ।
97 ऊँ सिद्धाय नमः ।
98 ऊँ सिद्धये नमः ।
99 ऊँ सर्वादये नमः ।
100 ऊँ अच्युताय नमः ।
101 ऊँ वृषाकपये नमः ।
102 ऊँ अमेयात्मने नमः ।
103 ऊँ सर्वयोगविनिःसृताय नमः ।
104 ऊँ वसवे नमः।
105 ऊँ वसुमनसे नमः ।
106 ऊँ सत्याय नमः ।
107 ऊँ समात्मने नमः ।
108 ऊँ असम्मिताय नमः ।

Copyright © Totalbhakti.com, 2008. All Rights Reserved