totalbhakti logo
facebook icon
upload icon
twitter icon
home icon
home icon
style
graypatti

Download Index » Download Namavali » Ram Namavali
Free Ringtones Button Free Ringtones Button Free Ringtones Button Free Ringtones Button
Lord Rama
Free Ringtones Button
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



RAM SAHASRANAMAVALI

श्रीरामसहस्त्रनामावलिः

1. ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
2. ॐ श्रीमते नमः ।
3. ॐ श्रीरामाय नमः ।
4. ॐ  रघुपुंगवाय नमः ।
5. ॐ राभद्राय नमः ।
6. ॐ सदाचारय नमः ।

7. ॐ राजेन्द्राय नमः ।
8. ॐ जानकीपतये नमः ।
9. ॐ अग्रगण्याय नमः ।
10. ॐ वरेण्याय नमः ।
11. ॐ वरदाय नमः ।
12. ॐ परमेश्वराय नमः ।
13. ॐ जनार्दनाय नमः ।
14. ॐ जितामित्राय नमः ।
15. ॐ परार्थैकप्रयोजनाय नमः ।
16. ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।
17. ॐ दान्ताय नमः ।
18. ॐ शत्रुजिते नमः ।
19. ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
20. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
21. ॐ सर्वदेवादये नमः ।
22. ॐ शरण्याय नमः ।
23. ॐ वालिमर्दनाय नमः ।
24. ॐ ज्ञानभाव्याय नमः ।
25. ॐ अपरिच्छेद्याय नमः ।
26. ॐ वाग्मिने नमः ।
27. ॐ सत्यव्रताय नमः ।
28. ॐ शुचये नमः ।
29. ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
30. ॐ दृढप्रज्ञाय नमः ।
31. ॐ खरध्वंसिने नमः ।
32. ॐ प्रतापवते नमः ।
33. ॐ द्युतिमते नमः ।
34. ॐ आत्मवते नमः ।
35. ॐ वीराय नमः ।
36. ॐ जितक्रोधाय नमः ।
37. ॐ अरिमर्दनाय नमः ।
38. ॐ विश्वरुपाय नमः ।
39. ॐ विशालाक्षाय नमः ।
40. ॐ प्रभवे नमः ।
41. ॐ परिवृढाय नमः ।
42. ॐ दृढाय नमः ।
43. ॐ ईशाय नमः ।
44. ॐ खड्गधराय नमः ।
45. ॐ श्रीमते नमः ।
46. ॐ कौसलेयाय नमः ।
47. ॐ अनसूयकाय नमः ।
48. ॐ विपुलांसाय नमः ।
49. ॐ महोरस्काय नमः ।
50. ॐ परमेष्ठिने नमः ।
51. ॐ परायणाय नमः ।
52. ॐ सत्यव्रताय नमः ।
53. ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
54. ॐ गुरवे नमः ।
55. ॐ परमधार्मिकाय नमः ।
56. ॐ लोकज्ञाय नमः ।
57. ॐ लोकवन्द्याय नमः ।
58. ॐ लोकात्मने नमः ।
59. ॐ लोककृते नमः ।
60. ॐ परस्मै नमः ।
61. ॐ अनादये नमः ।
62. ॐ भगवते नमः ।
63. ॐ सेव्याय नमः ।
64. ॐ जितमायाय नमः ।
65. ॐ रघूद्वहाय नमः ।
66. ॐ रामाय नमः ।
67. ॐ दयाकराय नमः ।
68. ॐ दक्षाय नमः ।
69. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
70. ॐ सर्वपावनाय नमः ।
71. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
72. ॐ नीतिमते नमः ।
73. ॐ गोप्त्रे नमः ।
74. ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।
75. ॐ हरये नमः ।
76. ॐ सुन्दराय नमः ।
77. ॐ पीतवाससे नमः ।
78. ॐ सूत्रकाराय नमः ।
79. ॐ पुरातनाय नमः ।
80. ॐ सौम्याय नमः ।
81. ॐ महर्षये नमः ।
82. ॐ कोदण्डिने नमः ।
83. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
84. ॐ सर्वकोविदाय नमः ।
85. ॐ कवये नमः ।
86. ॐ सुग्रीववरदाय नमः ।
87. ॐ सर्वपुण्याधिकप्रदाय नमः ।
88. ॐ भव्याय नमः ।
89. ॐ जितारिषड्वर्गाय नमः ।
90. ॐ महोदराय नमः ।
91. ॐ अघनाशनाय नमः ।
92. ॐ सुकीर्तये नमः ।
93. ॐ आदिपुरूषाय नमः ।
94. ॐ कान्ताय नमः ।
95. ॐ पुण्यकृतागमाय नमः ।
96. ॐ अकल्मषाय नमः ।
97. ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
98. ॐ सर्वावासाय नमः ।
99. ॐ दुरासदाय नमः ।
100. ॐ स्मितभाषिणे नमः ।
101. ॐ निवृत्तात्मने नमः ।
102. ॐ स्मृतिमते नमः ।
103. ॐ वीर्यवते नमः ।
104. ॐ प्रभवे नमः ।
105. ॐ धीराय नमः ।
106. ॐ दान्ताय नमः ।
107. ॐ घनश्यामाय नमः ।
108. ॐ सर्वायुधविशारदाय नमः ।
Copyright © Totalbhakti.com, 2008. All Rights Reserved